decoration
decoration

Algemene voorwaarden en condities van dienstverlening

 

 1. Noppen de Vries Goemans Advocaten, hierna te noemen NVG, is de handelsnaam van de coöperatie Noppen de Vries Goemans Advocaten Coöperatief U.A. die zich ten doel stelt het beoefenen van een rechtspraktijk in de vorm van een advocatenkantoor (KvK 60625880).
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen ieder vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan NVG, haar leden of aan de personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor NVG werkzaam zijn.
   
 3. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door of namens NVG schriftelijk is aanvaard. NVG kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
   
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door NVG.
  In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die door of ten behoeve van NVG, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat de opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
   
 5. De in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen te leiden tot een positief resultaat. NVG zal zich inspannen om een goed resultaat te bereiken maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt.  Daarbij zal de behandelend advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
   
 6. In afwijking van artikel 7: 404 van het Burgerlijk Wetboek staat het NVG steeds vrij te bepalen door welke advocaten de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zullen worden uitgevoerd.
   
 7. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis, waaronder ook het nalaten wordt begrepen, voordoet, die tot aansprakelijkheid van NVG leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door NVG gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en er is wel sprake van aansprakelijkheid, dan is deze beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak tot een maximum van € 5.000,-- exclusief BTW.
   
 8. Alle aanspraken jegens NVG verjaren, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij NVG, binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.
   
 9. NVG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten door al dan niet in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden. NVG gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   
 10. De opdrachtgever vrijwaart NVG tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van NVG.
   
 11. Niet alleen NVG, maar ook de personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien deze aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van NVG hebben verlaten.
   
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door NVG van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld.
  Daarnaast zullen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (verschotten; zoals bijvoorbeeld griffierechten/leges/aangetekende post/reiskosten/etcetera) in rekening worden gebracht alsmede een kantooropslag, welke opslag is vastgesteld op een percentage van het honorarium, dit ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
   
 13. NVG is gerechtigd de toepasselijke tarieven en het percentage kantoorkosten lopende de overeenkomst aan te passen. Zij zal hiervan tevoren mededeling doen.
   
 14. Het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting wordt periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.
   
 15. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente.
   
 16. Indien NVG een vorderingsmaatregel treft tegen de opdrachtgever, komen buitengerechtelijke kosten behorende bij die invordering, ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15 % van het saldo van de openstaande declaraties, en tenminste € 250,--.
   
 17. NVG is steeds gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort als de door NVG gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
   
 18. Op alle rechtsverhoudingen tussen NVG en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en NVG voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd.

 

Versie Mei 2014

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten